Vedtægter for Nordvestjysk Lederforum

§ 1
Foreningens navn og hjemsted
1.1   Foreningens navn er Nordvestjysk Lederforum.

1.2   Foreningens hjemsted er den vestlige del af Region Midtjylland.

§ 2
Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at udgøre et mødested til styrkelse af den enkelte virksomhed, såvel offentlig som privat, og Nordvestjylland gennem netværk og erfaringsudveksling mellem virksomhedernes topledere. Formålet skal nås ved skabelse af et forum, hvor ledere kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet.

§ 3
Medlemmer

3.1 Som medlemmer af foreningen kan optages ledere og beslutningstagere fra private og offentlige virksomheder.

3.2 Medlemskabet er som udgangspunkt et virksomhedsmedlemskab.

3.2.1 Senest ved betaling af kontingent skal der afgives skriftlig meddelelse til foreningen om. hvem virksomheden ønsker der skal repræsentere virksomheden i foreningsåret.

3.2.2 Udskiftning af repræsentant i foreningsåret skal skriftligt fremsendes til foreningen med begrundelse. Udskiftning skal godkendes af bestyrelsen.

3.2.3 Senest ved betaling af kontingent kan der gives skriftlig meddelelse til foreningen om, at medlemskabet er personligt.

3.3 Der kan maksimalt optages 120 medlemmer i foreningen og maksimalt 2 medlemmer fra hver virksomhed

§ 4
Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Der afholdes hvert år generalforsamling inden udgangen af maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 8.
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. § 8.
  7. Valg af revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

4.3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.4 Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.5 Generalforsamlingen afholdes udenfor lokalområdet.

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 20 % af det samlede medlemstal af foreningen eller af bestyrelsen.

§ 6
Indkaldelse

6.1 Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail til medlemmerne med minimum 6 ugers varsel. Det er det enkelte medlems ansvar at sørge for at kunne modtage samt tjekke sin email.

§ 7
Stemmeret/afstemning

7.1 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at ændre vedtægterne.

§ 8
Bestyrelse

8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, men tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges én gang og kan derfor sidde i maksimalt 4 år. Tidligere bestyrelsesmedlemmer kan tidligst vælges til bestyrelsen på den 2. ordinære generalforsamling efter de er udtrådt af bestyrelsen.

8.2 I lige år vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

8.3 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

8.5 Bestyrelsen varetager foreningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler.

8.6 Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

8.7 Bestyrelsen kan antage et sekretariat mod et vederlag, der skal dække det nødvendige tidsforbrug.

§ 9
Regnskabsår

9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

9.3 Foreningens første regnskabsår er 8 måneder.

§ 10
Opløsning af foreningen

10.1 Til opløsning af foreningen kræves godkendelse af 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte.

10.2 Ved foreningens ophør skal foreningens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning anvendes til erhvervsfremmende formål i den vestlige del af Region Midtjylland.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Stockholm den 27. maj 2011.

Rettelser af § 3 er vedtaget på generalforsamlingen i Prag den 29. maj 2015.

Rettelser af § 3 og § 8 er vedtaget på generalforsamlingen i Riga den 24. maj 2019.

Se bestyrelse

Se idégrundlag

Bliv medlem

Alle erhvervsledere fra private og offentlige virksomheder i Nordvestjylland kan blive optaget som medlemmer.

Om os

Nordvestjysk Lederforum er mødested for erhvervsledere fra både private og offentlige virksomheder i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.  Foreningens formål er at udgøre et stærkt netværk, hvor ledere kan udveksle erfaringer og sammen styrke områdets erhvervsliv.

Medlemmer

Nordvestjysk Lederforum har mere end 100 medlemmer, der repræsenterer et bredt udvalg af private og offentlige virksomheder i Nordvestjylland. Medlemskabet er personligt.

Kontakt

Nordvestjysk Lederforum
7500 Holstebro
CVR 32 37 07 99
X
X